Algemene voorwaarden

De facturen van Vind nv zijn betaalbaar bij ontvangst, netto, zonder disconto. Bij ontstentenis van betaling bij de ontvangst van de facturen zal het gefactureerde bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 15 % per jaar opbrengen, iedere begonnen maand tellende voor een volledige. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, kosten verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 125. Onze wisselbrieven brengen hierin geen enkele verandering en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen.

Elke factuur door Vind nv opgemaakt, is definitief door de gebruiker aangenomen, indien zij niet betwist wordt per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst.
In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faling, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Vind nv in gevaar wordt gebracht, behoudt Vind nv zich het recht voor het onderhavig contract eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs de niet vervallen) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd

Algemene voorwaarden - uitzendstatuut


1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de wet van 24/07/87 betreffende de tijdelijke arbeid de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20/08/87, en met de Cao’s afgesloten in de N.A.R. of in het P.C. voor de uitzendarbeid.
2. De Gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt voor het opmaken van de overeenkomst en, in de door wet voorziene gevallen, voor het verkrijgen van de vereiste toelatingen.
3. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten gebeurt volgens de hierna volgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden bepaald in de overeenkomst van dienstenprestaties, in overeenstemming met Art. 17 van de voornoemde wet.
4.Indien de gebruiker de overeenkomst voor dienstenprestaties éénzijdig en voor het verstrijken van haar voorziene duur beëindigt, is hij (op grond van Art. 1226 en volgend van het Burgerlijk Wetboek) een vergoeding schuldig aan Vind nv; dit forfaitaire en onherleidbare strafbeding bedraagt (met een minimum van € 125 per voorziene kalenderdag) de som die zou zijn gefactureerd indien de overeenkomst wel werd uitgevoerd. Hetzelfde schadebeding geldt indien de overeenkomst nietig is wegens tekortkomingen van de gebruiker bij het naleven van de wettelijke bepalingen terzake of wegens onjuiste inlichtingen verstrekt door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst. Vind nv kan echter een hogere schadevergoeding eisen als het de omvang van de geleden schade kan bewijzen. Afwijkingen van het uurrooster die niet door de gebruiker voor de aanvang van het contract zijn gemeld vallen eveneens onder dit schadebeding.
5.Na afloop van het contract, zal het contract voor de volgende week automatisch opnieuw verlengd worden, indien Vind nv geen schriftelijke verwittiging ontvangt, uiterlijk één dag voor de aanvang van het contract.
6.De bijzondere voorwaarden vervat in de overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig gewijzigd worden door een bijvoegsel of door een vervangende overeenkomst. De gebruiker moet Vind nv inlichten over elke wijziging in de beloning van zijn werknemers indien deze een weerslag kunnen hebben op de beloning van de uitzendkrachten
7. Hoewel Vind nv de grootste zorg besteedt aan de keuze van de uitzendkrachten, kunnen tekortkomingen voorkomen. Indien de gebruiker een tekort in de kwalificaties van de uitzendkracht bemerkt, dient hij deze in de eerste vier prestatie-uren aan Vind nv kenbaar te maken. Vind nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid op het werk van de uitzendkracht.
8. In geval van laattijdige betaling van facturen of indien de gebruiker de geldende wetgeving, de regels van de goede zeden of de onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft, heeft Vind nv het recht zijn personeel onmiddellijk terug te trekken zonder dat dit enig recht tot schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de gebruiker.
9. De gebruiker ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van Vind nv ingeval van staking of lock-out in zijn onderneming. De verplichte terugtrekking van de uitzendkrachten bij staking of lock-out geeft geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding door Vind nv aan de gebruiker.
10. Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat deze in, in overeenstemming met artikel 19 van de wet van 24/07/84, voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die op de plaats van het werk gelden.
11. De gebruiker draagt de burgerlijke verantwoordelijkheid voorzien in artikel 1384 par. 3 van het Burgerlijk Wetboek. Hij alleen is bijgevolg verantwoordelijk voor al de schade berokkend door de uitzendkracht. Hierdoor wordt de gebruiker aangeraden zijn BA-uitbating op de hoogte te brengen van de tewerkstelling van uitzendkrachten. De verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van individuele beschermingskledij ligt bij de gebruiker bij wie de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld.
12. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Vind nv: a) is het de gebruiker verboden de uitzendkracht te belasten met een opdracht die verschillend is van degenen waarvoor hij/zij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag hij de uitzendkracht geen manipulatie van materieel, voertuigen of goederen, noch vervoer of behandeling van waarden, welk deze ook mogen zijn of speciën ter incassering laten verrichten tenzij dit in de overeenkomst is voorzien; b) mag de uitzendkracht alleen normale werkzaamheden verrichten, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk of werkzaamheden op de hoogte.
13. De gebruiker verbindt zich er toe de correct ingevulde werkpostfiche voor de aanvang van het contract aan Vind nv te bezorgen. Sancties opgelegd door inspectiediensten aangaande een slecht of niet ingevulde werkpostfiche door nalatigheid van de gebruiker zullen op de gebruiker verhaald worden.
14. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, binnen de 2 uur na het ongeval Vind nv verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsverklaring. Bij uitstel of verzuim om de omstandigheden van het ongeval mede te delen, zal de gebruiker rechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld voor sancties door inspectiediensten of het niet tussenkomen van verzekeringsinstellingen.
15. Vind nv is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegekend. Het invorderen van de kosten tengevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, maaltijden gebruikt in de mess, geoorloofde aankopen, enz., zal zonder de bemiddeling van Vind nv gebeuren. Vind nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of verdwijning van materieel, speciën, wisselbrieven en goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
16. De gebruiker gaat de verplichting aan, de uitzendkracht dezelfde voordelen te laten genieten als deze die zijn toegestaan aan zijn vast personeel zoals kantine, vervoer, enz. Tevens zullen de wettelijke barema’s naar lonen en vergoedingen (oa. Sociaal abonnement, premies,…) gerespecteerd worden. Wanneer het door de gebruiker opgegeven uurloon of vergoedingen niet conform zijn, zal dit door Vind nv naar barema worden aangepast.
17. De werkonderbrekingen voor rust, maaltijden, bruggen en andere niet gewerkte uren die normaal door de gebruiker aan zijn personeel vergoed worden, worden beschouwd als werkuren en als dusdanig gefactureerd.
18. De handtekening van de gebruiker aangebracht op de presentatieaangiften geldt als erkenning aan de juistheid der opgegeven elementen en van de voldoeninggevende uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van handtekeningen van zijn aangestelden of mandatarissen op de overeenkomsten en prestatieaangiften niet betwisten. De gebruiker verbindt zich er toe de eerstvolgende dinsdagmiddag, na afloop van het contract de geleverde prestaties aan Vind nv te bezorgen via post, e-mail of fax. Bij gebreke hieraan zal Vind nv de uitzendkrachten uitbetalen zoals op contract vermeld is.
19. De facturen van Vind nv zijn betaalbaar bij ontvangst, netto, zonder disconto. Bij ontstentenis van betaling bij de ontvangst van de facturen zal het gefactureerde bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 15 % per jaar opbrengen, iedere begonnen maand tellende voor een volledige. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, kosten verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 125. Onze wisselbrieven brengen hierin geen enkele verandering en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen.
20. Elke factuur door Vind nv opgemaakt, is definitief door de gebruiker aangenomen, indien zij niet betwist wordt per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst.
21. In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faling, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van Vind nv in gevaar wordt gebracht, behoudt Vind nv zich het recht voor het onderhavige contract eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs de niet vervallen) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
22. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd