Wedstrijdreglement

 1. Algemeen

  1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op  www.vindeenjob.be en de organisator van deze wedstrijden (VIND NV, met zetel te 8800 Roeselare, Houtskoolstraat 17). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

  2. Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van VIND NV.

  3. Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.

  4. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van VIND NV. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege VIND NV tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. VIND NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.

  5. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door VIND NV. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

  6. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

  7. De organisator behoudt zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwillen van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  8. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.vindeenjob.be.
 2. Deelname en registratie

  1. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

  2. Deelname vereist voorafgaandelijke registratie of aanmelding op de website www.vindeenjob.be.

  3. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.

  4. De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site www.vindeenjob.be.
   Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, school, klas en het aantal leerlingen in zijn/haar klas. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelneme niet in aanmerking voor een prijs.

  5. Iedere speler speelt individueel en kan meermaals deelnemen. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per e-mailadres worden toegekend.

 3. Prijs

  1. De prijs gaat naar de deelnemers die door de organisatie valabel bevonden worden. 

  2. Elke winnaar wordt persoonlijk via email of telefoon op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. De briefing m.b.t. de te winnen prijs wordt later persoonlijk toegelicht.

  3. Elke winnaar beschikt over een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik dat hij of zij persoonlijk via e-mail of telefoon op de hoogte werd gebracht van de gewonnen prijs, om te beslissen of de gewonnen prijs al dan niet aanvaard wordt.  In bevestigend geval waarin de winnaar de prijs aanvaardt, is dit definitief in hoofde van de winnaar, gezien VIND NV van dan af alle nodige schikkingen treft om de noodzakelijke boekingen te doen op naam van de winnaar.

 4. Privacy

  Specifiek voor wedstrijd 'Geweldig Geslaagd 2020'

  De wedstrijd begint op 1 juli 2020 en loopt tot en met 12 juli 2020.
   

  1. VIND NV handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992) . De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor VIND NV, met zetel te 8800 Roeselare, Houtskoolstraat 17. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.

  2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van VIND NV, met zetel te 8800 Roeselare, Houtskoolstraat 17. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
   VIND NV kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en initiatieven van zowel zichzelf als van andere organisaties. De speler kan aangeven dat hij in de toekomst geen informatie vanwege Cultuurnet Vlaanderen wenst te ontvangen.

  3. Bij vragen of problemen kunnen geïnteresseerden terecht bij onze marketing afdeling via het e-mailadres marketing@vindeenjob.be

  4.